მიმართვა

სტუდენტური თვითმმართველობა ჩართულია საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში და მისი მიზნები სრულ თანხვედრაშია უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროცესთან. ჩვენს მიერ განხორციელებული თუ დაგეგმილი პროექტები მორგებულია თანამედროვე ახალგაზრდობის ინტერესებსა და მოთხოვნილებებზე, დატვირთულია მრავალფეროვანი შემეცნებითი, სპორტული და კულტურული აქტივობებით, არის მუდმივად განახლებადი და ღია ახალი იდეებისთვის. ჩვენი მიზანია სხვა უმაღლესი სასწავლებლების გამოწვევა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში და მიღწეული შედეგების გაათმაგება დევიზით: ,,უფრო მეტი ვიდრე აქამდე“. სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი დავით სარიშვილი

No comments: