ყვავილების ფესტივალი


,,yvavilebis dedofali”

  kinokompania grampris iniciativiT, 2011 wlis 18 maiss gaimarTa            konkursi - ,,yvavilebis dedofali”, romelSic sxva umaRles saswavleblebTan erTad monawileoba miiRo grigol robaqiZis saxelobis universitetma da studenturma TviTmmarTvelobam. universitetma da TviTmmarTvelobam universitetis saxed studenti Tamar xuciSvili waradgines, romelic yvavil ias asaxierebda. Tamar xuciSvilma iis roli mSvenivrad moirgo da mayureblis favoriti gaxda.  
  festivalze simRera Seasrula universitetis studentma levan kbilaSvilma, xolo TviTmmarTvelobis droSis qveS yvavili ias scenaze gamobrZaneba uzrunvelyo aseve universitetis studentma dimitri nadiraZem.