ჯომარდობა


jomardoba

  2011 wlis 4 ivniss grigol robaqiZis saxelobis universitetis studenturma TviTmmarTvelobam miiRo SemoTavazeba jomardobaSi monawileobis Taobaze, rasac siamovnebiT daTanxmda da borjomis xeobaSi Catarebul eqstremalur sportul RonisZiebaSi CaerTvnen studentebi: daviT sariSvili, dimitri nadiraZe, lika gasanova, irakli axalaia, givi xuciSvili da giorgi megreliSvili. jomardobam mxiarul talRaZe Caiara da didi siamovneba mianiWa monawileebs.